Skip to main content

Polityka Prywatności

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Przychodni Lekarskiej Nowych Chełm oraz poprzez stronę https://przychodniachelm.pl/

 1. Administrator danych osobowych
 2. Cel i podstawa przetwarzania
 3. Zakres przetwarzania
 4. Okres przechowywania
 5. Udostępnianie danych
 6. Zgodność przetwarzania
 7. Zgoda na przetwarzanie

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Przy#1chodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 23, 80-807 Gdańsk, tel. 58 303 62 10, NIP: 583-27-39-801, REGON: 192538041, KRS: 0000011722 W sprawach danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail rodo@przychodniachelm.pl

Dane osobowe są pozyskane od Państwa podczas korzystania z naszych usług medycznych, wypełniania deklaracji wyboru świadczeniodawcy, upoważniania osób trzecich do odbioru wszelkiej dokumentacji medycznej, ale także ramach abonamentu medycznego objęcia opieką zdrowotną na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Przychodnią Lekarską Nowy Chełm a Państwa pracodawcą lub
klientem. Jeśli korzystacie Państwo z rejestracji online na naszej stronie bądź kontaktujecie się w celu Rejestracji telefonicznie bądź w innej sprawie uzyskujemy Państwa podane nam dane osobowe.

2. Cel i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu w ramach wyrażonych zgód, które odrębnie wyrażasz w celu:

 • rejestracji w przychodni, telefonicznie oraz on-line, zgłoszenie do objęcia opieką medyczną – dane są
  potrzebne by ustalić tożsamość i udzielić świadczeń. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ;
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej — zobowiązanie podmiotu leczniczego. Zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ;
 • realizacji prawa pacjenta i upoważnionych przez Państwa osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia — przetwarzamy i archiwizujemy dokumentację. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;
 • kontaktowych pod wskazany numer telefonu — przypominając, potwierdzając rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy możliwości odbioru wyniku badań. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych — prawo administratora danych będącego przedsiębiorcą Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora,
  którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw;
 • wystawiania rachunków za wykonane przez nas usługi – obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookie bądź ankiet satysfakcji tylko w celach statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

3. Zakres przetwarzania

Przetwarzane są Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i prowadzenia w sposób właściwy Państwa dokumentacji medycznej, do której mają dostęp tylko upoważnione osoby, a w niej mogą znajdować się informacje dotyczące leczenia, stanu zdrowia, o nałogach i preferencjach seksualnych. Także są przetwarzane w zakresie informacji o osobach przez Państwa upoważnionych do kontaktu czy dokumentacji medycznej jak również informacji dodatkowych które mogliście Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail lub trakcie rozmowy telefonicznej czy bezpośredniej ale także przetwarzamy udzielone przez Państwa zgody.

 • Imię, nazwisko
 • nr PESEL
 • płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL)
 • adres zamieszkania
 • pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny).
 • numer telefonu
 • adres poczty e-mail

Korzystamy z plików cookies czyli pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Panstwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub
blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania płatności. Wykorzystujemy te małe pliki (cookies) w celu:

 • statystycznych – budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Waszych urządzeń, także przeniesienie na Wasze Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

4. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązkiem Państwa dokumentację medyczną przechowujemy co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Okres ten może ulec zmianie o czas dochodzenia, przedawnienia roszczeń. Dokumenty finansowe na potrzeby rachunkowości ze względów podatkowych przechowywane są 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.

5. Udostępnianie danych

Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które świadczymy zachowując poufność i prawa pacjenta. Nie sprzedajemy Państwa danych ani nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia
anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajecie Państwo niemożliwi do zidentyfikowania. Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Przychodnią Nowy Chełm w celu zapewnienia
  ciągłości leczenia;
 • osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
 • dostawcom usług zaopatrujących Przychodnię Nowych Chełm w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm w dochodzeniu należnych roszczeń;
 • jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów to także podmiotom świadczącym na rzecz Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm usługi w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym.

Zapewniamy iż przekazywanie danych odbywa się w oparciu o stosowne umowy pomiędzy Przychodnią Lekarską Nowy Chełm a tymi podmiotami, zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

6. Zgodność przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem by zapewnić im zasady:

 • Adekwatność – Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;
 • transparentność — dzięki temu dokumentowi staramy się zapewnić Państwu pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Państwa danymi;
 • prawidłowość — chcielibyśmy aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą dlatego możesz je aktualizować i poprawiać;
 • integralność i poufność — Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające obejmujące środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed ich utratą.
 • rozliczalność — udzielimy Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych a które tu opisujemy

7. Zgoda na przetwarzanie

Korzystanie z usług Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest po Państwa stronie dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w określony przepisami sposób, tym samym Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna do korzystania z naszych usług. Nie podanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Przychodnia posiada obowiązek prawny przetwarzania danych także ze względów podatkowych i rachunkowych. Podanie przez Państwa numeru telefonu bądź e-mail nie należy do niezbędnych informacji. Ich brak będzie skutkował brakiem kontaktu z naszej strony w przypadku np. przypomnienia o wizycie. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Pamiętajcie Państwo, że od chwili wycofania przez Państwa zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.